Smart Communication สื่อสารอย่างไรให้คนได้ใจ ให้งานได้ผล

Smart Communication สื่อสารอย่างไรให้คนได้ใจ ให้งานได้ผล

วันที่ 25 เมษายน 2561

พัฒนาทักษะการสื่อสารของพนักงาน ซึ่งมีทั้งทฤษฎี และ Workshop ที่สนุกสนานและได้ความรู้